Statuten

TITEL I. – Benaming, zetel, doel, duur

 

Artikel 1. De vereniging draagt als naam “West-Vlaams Bureau voor Gelijke Kansen en Toegankelijkheid”, evenwaardig afgekort als: “Westkans”.

Artikel 2. De zetel van de vereniging is gevestigd op het adres: Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries, Brugge. De administratieve zetel van de vereniging is gevestigd op het adres: Kerkhofstraat 1, te 8200 Brugge (Sint-Andries) in het gerechtelijk arrondissement Brugge.

Artikel 3. De vereniging heeft tot doel in het bijzonder binnen de provincie West-Vlaanderen bij te dragen tot de realisatie van een integraal toegankelijke omgeving en meer gelijke kansen voor iedereen.

De vereniging zal hiertoe instaan voor het opmaken en afleveren van inventarissen, technische adviezen, effectenrapporten en haalbaarheidsstudies op het terrein van fysieke toegankelijkheid, toegankelijkheid van informatie en financiële toegankelijkheid ten aanzien van degenen die erom verzoeken.

De vereniging zal hiertoe bovendien fungeren als meldpunt waar men terecht kan met casussen van ongelijke kansen of behandeling.

De vereniging kan verder alle initiatieven nemen, handelingen verrichten en activiteiten ondernemen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doelstellingen. Zij kan ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen die bijdragen tot de verwezenlijking van het doel waarvoor zij werd opgericht.

Artikel 4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

 

TITEL II. – Leden, toetreding, uittreding, verplichtingen

 

Artikel 5. De vereniging telt effectieve leden en toegetreden leden. Ondercategorieën van toegetreden leden zijn: raadgevende leden en ereleden. Nieuwe categorieën van toegetreden leden worden in de statuten vastgesteld, zonder dat hieraan dezelfde rechten kunnen worden toegekend als de effectieve leden.

Artikel 6. De effectieve leden bestaan uit volgende subgroepen:

 • de Provincie West-Vlaanderen;
 • niet-commerciële organisaties met rechtspersoonlijkheid gespecialiseerd inzake het doel zoals omschreven in artikel 3;
 • natuurlijke personen/ervaringsdeskundigen inzake het doel zoals omschreven in artikel 3.

De stichters zijn allen effectieve leden. Alleen de effectieve leden genieten de volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht in de algemene vergadering.
Het aantal effectieve leden is onbeperkt, maar mag niet minder dan drie bedragen. Onder de effectieve leden dient er voldoende expertise en ervaring met betrekking tot het doel zoals omschreven in artikel 3 aanwezig te zijn.

De Provincie West-Vlaanderen wordt in de algemene vergadering vertegenwoordigd door drie leden van de provincieraad van West-Vlaanderen of hun plaatsvervangers. Van deze drie leden is minstens één ervan, lid van de bestendige deputatie.

Een niet-commerciële organisatie met rechtspersoonlijkheid gespecialiseerd inzake het doel zoals omschreven in artikel 3 wordt in de algemene vergadering vertegenwoordigd door een vertegenwoordiger of een vaste plaatsvervanger. De vertegenwoordiger en de plaatsvervanger worden schriftelijk kenbaar gemaakt bij de voorzitter, evenals elke wijziging.

Elk lid of zijn vertegenwoordiger die nood heeft aan assistentie om aan de vergaderingen op een volwaardige manier te kunnen participeren, kan zich laten bijstaan door een derde naar zijn keuze met uitzondering van het personeel en de andere leden of hun vertegenwoordigers van de vereniging.

Artikel 7. Over de toetreding van nieuwe leden wordt beslist door de raad van bestuur, onder voorbehoud van bekrachtiging door de algemene vergadering.

Niet-commerciële organisaties met rechtspersoonlijkheid gespecialiseerd inzake het doel van de vereniging of natuurlijke personen met ervaringsdeskundigheid inzake het doel van de vereniging kunnen effectief lid worden van de vereniging. Kandidaat-leden richten daartoe een gemotiveerd schrijven aan de voorzitter van de raad van bestuur. De voorzitter verzamelt de kandidaturen en legt deze éénmaal per jaar voor aan de raad van bestuur voorafgaande aan de algemene vergadering. Op basis van hun affiniteit met de doelstellingen van Westkans en hun motivatie beslist de raad van bestuur om nieuwe leden al dan niet toe te laten.

De algemene vergadering is er toe gehouden om bij de toetreding van nieuwe leden tot haar vergadering volgende principes te respecteren:

 • minimaal 1/4 van de leden zijn natuurlijke personen met ervaringsdeskundigheid op één of meerdere deelterreinen van de vereniging zoals nader bepaald in het reglement van inwendige orde.
 • streven naar evenwichtige samenstelling inzake geslacht.

Artikel 8. De effectieve leden zijn geen lidgeld verschuldigd. Onverminderd andersluidende bepalingen in de wet, gaan de effectieve leden, de bestuurders, de personen die met het dagelijks bestuur zijn belast geen enkele persoonlijke verplichtingen aan inzake de verbintenissen die de vereniging aangaat.

Artikel 9. Raadgevende leden mogen de vergaderingen van de raad van bestuur en algemene vergadering bijwonen, zonder stemrecht en zijn geen lidgeld verschuldigd. Tot de raadgevende leden behoren: één provincieraadslid per fractie die als dusdanig erkend is overeenkomstig het reglement van inwendige orde van de provincieraad van West-Vlaanderen, de directeur van de dienst welzijn van de Provincie West-Vlaanderen of zijn plaatsvervanger, de gelijkekansenambtenaar van de Provincie West-Vlaanderen en de door de raad van bestuur aangeduide deskundige(n).

Artikel 10. Ereleden mogen de vergaderingen van de algemene vergadering bijwonen, zonder stemrecht en zijn geen lidgeld verschuldigd. De ereleden worden op voordracht van de raad van bestuur aangenomen door de algemene vergadering. Ereleden hebben zich in het verleden verdienstelijk gemaakt met betrekking tot het doel van de vereniging zoals bepaald in artikel 3 of met betrekking tot toegankelijkheid en gelijke kansen in het algemeen.

Artikel 11. De uittreding en uitsluiting van leden gebeurt onder de voorwaarden bepaald in de wet (Art. 12, lid 1 & 2). Effectieve leden kunnen te allen tijde ontslag nemen, mits zij de voorzitter van de raad van bestuur hiervan bij aangetekend schrijven op de hoogte brengen, minstens twee weken voor de eerstvolgende algemene vergadering. Het ontslag heeft pas uitwerking na bekrachtiging door de eerstkomende algemene vergadering. Personen die voorgedragen worden door een privaatrechtelijke rechtspersoon en in algemene zin al wie zijn/haar vertegenwoordigingsmandaat, om welke reden ook, verliest worden geacht ontslagnemend te zijn. Het verliezen van dit mandaat is reden tot ontslag door de algemene vergadering. De raad van bestuur kan leden schorsen op basis van ernstige inbreuken tegen de doelstellingen en belangen van de organisatie. Deze schorsing heeft onmiddellijke ingang en wordt op de eerstvolgende algemene vergadering omgezet in uitsluiting.

De algemene vergadering beslist over uitsluiting van een lid met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Ontslagnemende of uitgesloten leden – alsook hun rechtsopvolgers – kunnen geen aanspraak maken op het vermogen van de vereniging. Zij kunnen noch teruggave noch vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbreng vorderen.

 

 

TITEL III. – Algemene vergadering

 

Artikel 12. De algemene vergadering is bevoegd voor:

 • De aanvaarding van nieuwe effectieve leden en toegetreden leden.
 • De uitsluiting van effectieve leden en toegetreden leden.
 • De benoeming en afzetting van bestuurders.
 • De goedkeuring van het werkingsverslag.
 • De goedkeuring van de begroting en de rekeningen.
 • De vrijwillige ontbinding van de vereniging.
 • De wijziging van de statuten.
 • De benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend.
 • De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen.
 • De omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk.

Artikel 13. De algemene vergadering is samengesteld uit de effectieve leden en toegetreden leden. Alleen de effectieve leden beschikken over stemrecht. Elk effectief lid beschikt over één stem, behalve de Provincie West-Vlaanderen die over drie stemmen beschikt. Een lid kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid bij wijze van volmacht. Een lid kan slechts één ander lid vertegenwoordigen.

Artikel 14. De algemene vergadering vergadert minstens éénmaal per jaar en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij afwezigheid, door de ondervoorzitter. Indien beide verhinderd zijn duiden ze samen een waarnemend voorzitter aan. Het secretariaat van de algemene vergadering wordt waargenomen door de secretaris van de raad van bestuur.

Artikel 15. De uitnodigingen worden ten minste acht dagen voor de vergadering per gewone brief of e-mail naar alle leden verzonden en worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris, of bij afwezigheid door de algemeen coördinator. Agenda, dag, uur en plaats van de vergadering worden aangegeven. De agendapunten moeten duidelijk vermeld zijn. Elk voorstel, ondertekend door ten minste één tiende van de leden wordt op de agenda geplaatst. Bijkomende agendapunten en stukken voorgesteld op het moment van de vergadering moeten worden aanvaard door de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Artikel 16. Tenzij wettelijk anders geregeld, wordt beslist bij gewone meerderheid der stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Het stemmen geschiedt openbaar, tenzij iemand vooraf vraagt om dit geheim te doen.

Artikel 17. Van iedere algemene vergadering wordt een verslag gemaakt dat alle leden toegestuurd krijgen per post of via e-mail. Het verslag wordt in een speciaal register bijgehouden en ondertekend door de voorzitter en secretaris van de desbetreffende vergadering.

Derden hebben inzagerecht in de notulen van de algemene vergadering. Dit dienen zij via een schrijven gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur waarin hun belang bij inzage in de notulen voldoende wordt gemotiveerd, te vragen. Indien de voorzitter en de secretaris dit inzagerecht goedkeuren kan de aanvrager, mits afspraak, de notulen van de algemene vergadering inkijken in de kantoren van Westkans.

 

 

TITEL IV. – Raad van bestuur

 

Artikel 18. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minimum drie leden en maximum dertien leden. Drie leden van de raad van bestuur dienen lid te zijn van de provincieraad van West-Vlaanderen.

Artikel 19. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering is er toe gehouden om bij de samenstelling van een raad van bestuur volgende principes te respecteren:

 • minimaal 1/4 van de leden zijn natuurlijke personen met ervaringsdeskundigheid op één of meerdere deelterreinen van de vereniging zoals nader bepaald in het reglement van inwendige orde.
 • streven naar evenwichtige samenstelling inzake geslacht.

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering uit de:

 • natuurlijke personen die effectief lid zijn;
 • natuurlijke personen voorgesteld door de rechtspersonen effectieve leden;
 • natuurlijke personen niet leden voorgesteld door de algemene vergadering.

Zij worden verkozen voor een termijn van drie jaar met uitzondering van de door de rechtspersonen voorgestelde personen wiens mandaat jaarlijks naar aanleiding van de algemene vergadering terug ter beoordeling kan voorgelegd worden aan de algemene vergadering op voorstel van de rechtspersonen door wie hij/zij voorgedragen werd. Het mandaat van bestuurder is hernieuwbaar en wordt uitgeoefend zonder vergoeding. Benoemingen die vroegtijdig worden beëindigd kunnen enkel vervangen worden voor de resterende termijn. Bestuurders zijn te allen tijde afzetbaar door de algemene vergadering.

Een bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Een bestuurder kan evenwel slechts over één volmacht beschikken.

Artikel 20. Alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering toegekend zijn, worden uitgeoefend door de raad van bestuur.

Artikel 21. De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester.

Artikel 22. De raad van bestuur vergadert op initiatief van de voorzitter of twee bestuurders. De uitnodigingen worden minstens acht dagen voor de vergadering per gewone brief of per mail naar alle leden verzonden en worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris of bij afwezigheid door de algemeen coördinator. Agenda, dag, uur en plaats van de vergadering worden aangegeven. De agendapunten moeten duidelijk vermeld zijn. Besluiten worden als college en bij gewone meerderheid der stemmen genomen. Het stemmen geschiedt zoals in de algemene vergadering.

Artikel 23. Slechts bij aanwezigheid van de meerderheid der bestuurders kunnen geldige besluiten worden genomen. Indien de vereiste aanwezigheid niet werd bereikt, dient binnen de maand een nieuwe vergadering rond dezelfde agenda te worden belegd en kan deze geldig beslissen ongeacht de aanwezigheid. De verslagen van elke vergadering worden bijgehouden in een register en ondertekend door de voorzitter en de secretaris en toegestuurd aan de leden van de raad van bestuur.

Artikel 24. Om de vzw geldig te verbinden volstaat de handtekening van een daartoe door de raad van bestuur gevolmachtigd bestuurder. De gevolmachtigde bestuurder beslist alleen over de zaken waarin hij / zij de vzw vertegenwoordigt. De raad van bestuur kan een bijzondere of algemene schriftelijke volmacht geven aan derden om de vereniging te vertegenwoordigen. De raad van bestuur kan die volmacht te allen tijde ontnemen.

Artikel 25. De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur samenstellen, met welomlijnde opdrachten, die te allen tijde herroepen of gewijzigd kunnen worden.

Het dagelijks bestuur bestaat minstens uit de voorzitter en twee door de raad van bestuur aangeduide bestuurders met daarnaast de coördinator.

Het dagelijks bestuur is bevoegd voor de voorbereiding en de uitvoering van de door de raad van bestuur bepaalde taken.

Het dagelijks bestuur beslist als college.

De raad van bestuur kan de leden van het dagelijks bestuur te allen tijde van hun bevoegdheden ontheffen, mits twee derde meerderheid van stemmen en indien zij:

hun vertegenwoordigingsmandaat verliezen of ernstige inbreuken plegen tegen de doelstellingen en belangen van de vereniging.

Artikel 26. De raad van bestuur voert het personeelsbeleid en benoemt en ontslaat de personeelsleden van de vereniging.

 

 

TITEL V. - Algemene bepalingen en ontbinding

 

Artikel 27. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

Artikel 28. De vereniging kan op elk ogenblik ontbonden worden overeenkomstig de bepalingen van artikel 20 van V&S-wet. Na ontbinding krijgt het vermogen een bestemming die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel waarvoor de vereniging werd opgericht. De bestemming wordt, met de inachtname van de bovenstaande bepaling bepaald door de algemene vergadering.

Artikel 29. Ontslagnemende bestuurders

 1. Marleen Decraene (21/06/2005)
 2. Marianne Maes (15/03/2005)
 3. Pierre Blancke (14/04/2005)
 4. Pierre Breyne (14/04/2005)
 5. Tim Claerhout (03/11/2008)
 6. Geert Lein (03/05/2005)
 7. Rik Vandemaele (03/05/2006)
 8. Marc Van Leynseele (03/11/2008)

Artikel 30. Benoemingen bestuurders 03/11/2008

 1. Provincieraadslid Dirk De fauw, Gedeputeerde, Manitobalaan 29, 8200 Sint-Andries
 2. Provincieraadslid Veerle Declercq, Molenmeers 48, 8000 Brugge
 3. Provincieraadslid Christine Vandewaetere, Legestraat 10, 8850 Ardooie
 4. deSom vzw, Hoogstraat 98 – bus 7, 8800 Roeselare, ondernemingsnummer 0468171092
 5. Dominiek Savio Instituut vzw, Koolskampstraat 24, 8830 Gits, ondernemingsnummer 0409334258
 6. KVG vzw, afdeling West-Vlaanderen, Arthur Goemaerelei 66, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0413132601
 7. VFG vzw – afdeling West-Vlaanderen, President Kennedypark 2, 8500 Kortrijk, ondernemingsnummer 0434929786
 8. Werkgroep Vorming en Aktie vzw, Rijselsestraat 98, 8900 Ieper, ondernemingsnummer 0439200459
 9. Fernand Dasseville, Dudenhofenlaan 228, 8620 Nieuwpoort
 10. Geert Dumoulin, Gavers 1bis, 8740 Pittem
 11. Luc Mattart, Knotwilgenlaan 14, 8200 Sint-Andries
 12. Freddy Vanfleteren, Veeweide 37, 8200 Sint-Michiels
 13. Sofie Vanhoutte, Hyacintenlaan 13, 8210 Zedelgem

 

Verdeling functies:

 • Voorzitter: Dirk De fauw, gedeputeerde Provincie West-Vlaanderen
 • Ondervoorzitter: Sofie Vanhoutte
 • Secretaris: Geert Dumoulin
 • Penningmeester: Fernand Dasseville

 

Aldus opgemaakt te Brugge, op 3/11/2008

_______

 

 

(Get.) Dirk De fauw, Voorzitter

(Get.) Martine Missinne, Algemeen Coördinator

 

Ga naar de bovenkant van de pagina© Westkans