Startpagina  |  Over Westkans  |  Over Provincie West-Vlaanderen


Praktijkboek    Hoe maak ik mijn restaurant of café toegankelijk?
Wetgeving en subsidies

1. Wetgeving

Sinds 1 maart 2010 is de nieuwe Vlaamse Stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid in werking getreden. De volledige wetgeving kan u terug vinden op de website www.toegankelijkgebouw.be.

Het opzet van de nieuwe verordening is publieke gebouwen beter bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar te maken voor iedereen. Voor personen met een beperking is toegankelijkheid een absolute voorwaarde om op een zelfstandige en gelijkwaardige manier te kunnen leven, wonen en op café of restaurant te gaan.

Toepassingsgebied Vlaamse verordening

Letterlijk:

Art. 3. Met uitzondering van handelingen aan gebouwen, als vermeld in artikel 4 en 5 is dit besluit van toepassing bij handelingen waarbij de totale publiek toegankelijke oppervlakte groter is dan 400m², op alle nieuw te bouwen, te herbouwen, te verbouwen of uit te breiden publiek toegankelijke delen van een constructie.

Met uitzondering van handelingen aan gebouwen, als vermeld in artikel 4 en 5 is dit besluit van toepassing bij handelingen waarbij de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte kleiner is dan of gelijk is aan 400m², op: 1. de gelijkvloerse nieuw te bouwen, te herbouwen, te verbouwen of uit te breiden publiek toegankelijke delen van een constructie; 2. de niet-gelijkvloerse nieuw te bouwen, te herbouwen, te verbouwen of uit te breiden publiek toegankelijke delen van een constructie, tenzij een vertrek op een andere verdieping of buiteninfrastructuur eenzelfde functie vervult en voldoet aan de bepalingen van dit besluit.

Dit besluit is niet van toepassing op handelingen aan gebouwen, waarbij de totale publiek toegankelijke oppervlakte kleiner is dan 150m². De normen van artikel 10, §1, artikel 12 tot en met 14, artikel 16, 18, 19, artikel 22 tot en met 25 en artikel 33 zijn wel van toepassing op de toegang tot die gebouwen. Die verplichting geldt niet bij verbouwingswerken als de normen alleen gehaald kunnen worden door constructieve werkzaamheden die niet in verhouding staan tot de gevraagde verbouwing. Zo kan niet worden opgelegd dat het grondpeil van de gelijkvloerse verdieping aangepast moet worden.

Art. 6. In afwijking op artikel 3 tot en met 5 en met toepassing van artikel 33 en 34, §1, is, bij handelingen aan een publiek toegankelijke verbruiksruimte, namelijk een vertrek of deel ervan dat bestemd is voor het verbruik van drank of voedsel, die zich over verschillende niveaus uitstrekt, dit besluit alleen van toepassing op de verbruiksruimte op één niveau, op voorwaarde dat op dat niveau dezelfde functies aangeboden worden als op de andere niveaus, zelfs als de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte groter is dan 400m².

Concreet:

Bij Reca zaken van minder dan 150m² waarbij de totale publiek toegankelijke oppervlakte kleiner is dan 150m² worden enkel volgende zaken worden geëist:

Bij Reca zaken van meer dan 150m² moeten alle publieke functies toegankelijk zijn. Wanneer alle functies op het gelijkvloers aanwezig zijn en op een gelijkwaardige manier aangeboden worden, volstaat het dat slechts het gelijkvloers toegankelijk is.

2. Subsidies

In februari 2011 zijn subsidies te verkrijgen in onderstaande gemeentes. Let wel, het is steeds nuttig advies in te winnen bij nieuwbouw of verbouwingen. Ook bij niet vergunningsplichtige werken (bv. binnenhuis inrichting). U kan dit advies vragen bij onze dienst.

2.1 Blankenberge

Blankenberge kent een subsidie toe voor handelszaken die werken aan toegankelijkheid. Elke aanpassing moet voldoen aan de Vlaamse stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid. De subsidie wordt toegekend voor volgende onderdelen:

Meer informatie: www.blankenberge.be

2.2 Oostende

In Oostende wordt elk jaar een toegankelijkheidsprijs uitgereikt. Men kan zelf een kandidatuur indienen of een kandidaat kan voorgedragen worden. U kan zich hiervoor richten tot de dienst samenleven.

Meer informatie: www.oostende.be

2.3 Middelkerke - Westende

De toegankelijkheidsprijs wordt toegekend aan eigenaars van publieke, niet-openbare gebouwen die aantoonbare inspanningen hebben geleverd om het gebouw beter toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Men kan zelf een kandidatuur indienen of een kandidaat kan voorgedragen worden.

Meer informatie: www.middelkerke.be


Terug naar het begin
Logo Provincie West-Vlaanderen Logo Westkans
Infomap: Toegankelijkheid zoals het is
© Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid
Ontwerp iAnua